O Nás

Regionální agrární komora Pardubického kraje

www.RAKPA.cz

Regionální agrární komora Pardubického kraje používá oficiální zkratku RAKPA a je právnická osoba. Jsme zájmové, nepolitické a nezávislé sdružení.

Naším cílem je zastupovat, koordinovat, prosazovat a hájit zájmy členů RAKPA. Rozvíjet podmínky pro podnikání regionálních podnikatelských subjektů Pardubického kraje v ČR i v zahraničí. Spolupracovat úzce s AK ČR, jako s rozhodující nevládní agrární organizací v ČR, v zájmu členů RAK PA. Spolupracovat se státními, krajskými a podnikatelskými subjekty, příslušnými orgány a institucemi na rozvoji podnikání v kraji. Podporovat rozvoj odborného školství, spolupráce se školskými úřady, úřady práce a vzdělávacími institucemi. Vykonávat vlastní hospodářskou činnost. Navazovat a rozvíjet styky s komorami a podobnými institucemi v zahraničí, spolupracovat s podnikatelskými svazy a sdruženími krajskými i republikovými. Zemědělci, členové AK, mají možnost snadnější orientace ve stavu zemědělských podpor a mají příležitost členstvím v nejsilnější zemědělské organizaci, ovlivnit jejich budoucí nastavení. Regionální agrární komora Pardubického kraje se v zájmu svých členů snaží ovlivňovat vývoj agrární politiky napříč politickými stranami.

NAŠE CÍLE:

1. OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY

Je nejvyšší čas regulovat trh se zemědělskou půdou ve prospěch českých zemědělců. Vzhledem k narušeným vztahům k zemědělské půdě v naší zemi se může stát, že si postupně prodáme vlast pod nohama. Stejně tak je nutné udržet dědictví mnoha generací našich předků a tím je kvalitní orná půda. 

2. PODPORY SKUTEČNÝM ZEMĚDĚLCŮM

Chceme spravedlivé rozdělení zemědělských podpor ve prospěch skutečných zemědělců a s tím souvisí správná definice skutečného zemědělce. Eventuálně hledat další cesty k nasměrování zemědělských dotací k zemědělské produkci. Dbát na rozdělování prostředků z Programu rozvoje venkova ve prospěch zemědělců, potravinářů a jejich produkce.

3. EFEKTIVNÍ DOTACE DO CITLIVÝCH KOMODIT

Jestliže nechceme vyrábět jen suroviny, které vyvezeme a chceme zachovat pestré české zemědělství, měla by být zejména podpora citlivých komodit srovnatelná například s Německem nebo Polskem, včetně podpor regionálních, národních a daňových. Je potřeba srovnat nejenom výši podpor, ale i podmínky pro jejich poskytování.    

4. ZEMĚDĚLSKÉ POJIŠTĚNÍ A JEHO PODPORA 

Vzhledem k zjevným výkyvům počasí by opět měly být srovnatelné podpory jako mají vyspělé evropské země. Fond těžko pojistitelných rizik nebo podobné systémové opatření by mělo být samozřejmostí. Podpora komerčního pojištění by měla být dostupná i velkým firmám a zaručena ve vyšší míře než je tomu doposud.

5. NAŠE KVALITNÍ POTRAVINY PRO NAŠE OBYVATELE

Potraviny by měly být značené podle místa původu, ať víme, že jíme kvalitní české potraviny. Podporujeme tím svůj kraj a jeho obyvatele, nikoliv dovozy potravin s nižší kvalitou jen proto, aby se cena tlačila dolů. Vůbec nejde o zákazníka, ale o obchodní politiku nadnárodních řetězců.

6. ZVÝŠENÍ PRESTIŽE NAŠEHO ZEMĚDĚLSTVÍ

Chceme propagovat našeho zemědělce jako původce našich kvalitních potravin. Snažíme se přiblížit nové generaci obor zemědělství jako zajímavý sektor, který pracuje s přírodou a tvoří hodnoty významné pro celou společnost.

NAŠI ČLENOVÉ

Členy jsou čtyři okresní agrární komory. Jedná se o tyto okresy: Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí
a Svitavy, které sdružují významné podnikatele v zemědělství a potravinářství v Pardubickém kraji.

PARDUBICE

CHRUDIM

SVITAVY

ÚSTÍ NAD ORLICÍ

ZPRAVODAJ

Zpravodaj RAK PA vychází v tištěné podobě čtvrtletně a pro naše členy je zdarma.

RAKPA